Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről

Név:                                         ……………………………… 

székhely:                                …………………………………….

cégjegyzékszám:                  ………………………………….

bankszámlaszám:               …………………………………….

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név:                                         ……………………………… 

székhely:                                …………………………………….

cégjegyzékszám:                  ………………………………….

bankszámlaszám:               …………………………………….

mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

  1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Megrendelő Megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen megállapodás szerinti wpc építő elemek és hozzá kapcsolódó eszközök elkészítését és határidőre történő leszállítását – a jelen szerződésben megadott ill. mellékelt műszaki specifikációk szerint. Szállító az eszközöket  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni – beüzemeléssel, valamint a használatra, garanciára, karbantartásra vonatkozó okiratokkal, tervekkel együtt.

Szerződés tárgya:                                WPC elemek és tartozékainak kiszállítása

Műszaki specifikációk:                        Egyedi méretek ,egyedi igények szerint

 

  1. Szerződés teljesítésének feltételei

A Szállító felelős a Megrendelő által meghatározott specifikáció (műszaki leírás, megrendelés stb.) szerint, vagy azzal műszakilag azonos színvonalú terméknek, illetve műszaki szolgáltatásnak (tervnek) határidőre történő teljesítéséért.

Szállítási (teljesítési) határidő:  Egyéni

Vállalási ár: Egyéni

A vállalási ár magában foglalja az eszköz, legyártásával kapcsolatos valamennyi költséget (így anyagköltségek, munkadíj, dokumentációk stb.). Fizetés a számla kiállítását követő 8 napon belül átutalással történik.

Teljesítés helye eltérő kikötés hiányában a Kft. székhelyén található gyáregység. Az átadást és beüzemelést (teljesítést) felek külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, mely egyben a Szállítói számla kiállításának feltételét képezi.

A gép, eszköz átadásáig a kárveszély viselési felelősség Szállítót terheli.

Felek a szerződés Szállító által történő késedelmes teljesítésére heti 1000,-Ft összegű kötbérfizetési kötelezettséget állapítanak meg. 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, valamint továbbá a teljesítési határidő előtt is, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy szállító a szerződésszerű teljesítésre nem képes.

 

  1. Egyéb rendelkezések

Szállító az eszközre vonatkozóan minimum 15 év gyártói garanciát vállal. A garancia időtartama a eszköz beüzemeléséről felvett jegyzőkönyv dátumával kezdődik.

A Szállító garantálja a megrendelt eszköz szakszerű és első osztályú minőségben történő teljesítését. A szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a gépre, eszköz, vonatkozó terv használatát, tulajdonjogát akadályozza ill. korlátozza. A szerződéshez kapcsolódóan, az eszköz tervezésével kapcsolatos tervdokumentáció, műszaki megoldások és szellemi jogok – a vállalási ár megfizetésével – Megrendelő tulajdonába kerülnek.

A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni.

Feleket a szerződéssel kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. Egyebekben a szerződésre a Ptk. szabályai az irányadók.

Felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jászberény, …………………….

                   ………….…………………………………………..………………                                                                       ……………………………………………………………….………………..

         Megrendelő                                                                                                                       Szállító